Všeobecné obchodní podmínky

 

V obchodních podmínkách našeho internetového obchodu se nemusíte obávat žádných skrytých klauzulí ci právních klicek. Naopak, snažili jsme se, aby byly prehledné, jednoduše a srozumitelne formulované a co nejvýhodnejší pro Vás, jako naše zákazníky.

 

Všeobecné obchodní podmínky
internetového obchodu www.electronic-star.cz
(dále jen "Všeobecné obchodní podmínky" nebo „VOP“)

 

1. Platnost VOP

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále jen VOP, upravují vztah mezi spolecností
Chal-tec GmbH, se sídlem Wallstraße 16, Berlin, 10179, Spolková republika Nemecko
Vedená v obchodním rejstríku Okresního soudu Charlottenburg (Berlin) pod císlem HRB 98898
DIC Nemecko: DE814529349 , DIC Ceská republika: CZ683159287, WEEE-Nr.: DE 46906833
zastoupená: p. Peter Chaljawski, jednatel dále jen „Prodávající a zákazníkem (dále jen „Kupující“)

v souvislosti s nákupem zboží prostrednictvím internetového obchodu www.electronic-star.cz provozovaného tretí osobou (dále jen „Provozovatel“) na internetových stránkách www.electronic-star.cz.

Kupujícím je každý clovek nebo právnická osoba, která prostrednictvím internetového obchodu www.electronic-star.cz uciní rádnou objednávku zboží, jenž prostrednictvím tohoto internetového obchodu nabízí Prodávající.

Spotrebitelem je každý clovek, který není podnikatelem nebo který pri objednávce zboží prostrednictvím internetového obchodu www.electronic-star.cz nejedná vrámci své podnikatelské cinnosti nebo samostatného výkonu svého povolání a ani nejedná jménem nebo na úcet podnikatele.

Právní vztah založený mezi Prodávajícím a Kupujícím v souvislosti s koupí zboží se krome kupní smlouvy rídí temito Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamacním rádem pro internetový obchod www.electronic-star.cz , které jsou nedílnou soucástí kupní smlouvy, a ustanoveními príslušných právních predpisu Ceské republiky, zejména zák. c. 89/2012 Sb., obcanský zákoník, v platném znení.

Nekterá ustanovení VOP s ohledem na príslušný právní predpis platí pouze pro Kupujícího, který pri objednávce zboží jedná jako spotrebitel. V techto ustanoveních VOP je proto vždy výslovne uvedeno, že jde o Kupujícího - spotrebitele. Tato ustanovení VOP tak neplatí pro Kupujícího, který pri objednávce zboží nejedná jako spotrebitel.

 

2. Zpusob objednání zboží a uzavrení kupní smlouvy

 

2.1 V internetovém obchodu www.electronic-star.cz je Kupujícímu k dispozici prostredí, které umožnuje prohlížení zboží nabízeného Prodávajícím, údaju s ním souvisejících (napr. oznacení zboží, jeho hlavní vlastnosti a cena) a jeho objednání. Kupující si objednává zboží prostrednictvím elektronického objednávkového formuláre umísteného na internetové stránce www.electronic-star.cz (dále jen "objednávka"), a to zpusobem urceným v následujících ustanoveních tohoto clánku. Pokud Kupující nejedná jako spotrebitel a má vúmyslu koupit zboží za cenu bez dane z pridané hodnoty, musí nejprve uskutecnit komunikaci mimo objednávkový formulár, která je uvedena v popisu objednacího procesu na stránkách internetového obchodu, a to za úcelem overení splnení podmínek pro realizaci takového prodeje.

2.2 Kupující rádne a pravdive vyplní veškeré požadované údaje uvedené v objednávce. Objednávku lze vyplnit v jazyce ceském. Pred odesláním objednávky má Kupující povinnost zkontrolovat všechny vložené údaje a zatržení prednastavených voleb. Zmena vložených údaju a provedených zatržení je možná použitím tlacítka ,,Zpet", kterým se Kupující vrátí do predešlých kroku vyplnování objednávky. Kupující potvrdí objednávku a tím i správnost a úplnost údaju v ní obsažených použitím tlacítka ,,Odeslat objednávku". Objednávka se považuje za rádne ucinenou, pokud je dorucena Prodávajícímu a obsahuje veškeré požadované údaje o Kupujícím a údaje o požadovaném zboží. Odeslaná objednávka je návrhem na uzavrení kupní smlouvy ze strany Kupujícího. Provozovatel internetového obchodu zprostredkuje a odešle objednávku Kupujícího Prodávajícímu.

2.3 Odeslanou objednávkou je Kupující vázán a muže ji odvolat (stornovat) jen v prípade, když toto odvolání objednávky dojde Prodávajícímu dríve, než je odeslán e-mail potvrzující prijetí objednávky Kupujícímu.

2.4 Obdržení objednávky bude potvrzeno e-mailem na elektronickou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce. Na uvedenou e-mailovou adresu budou Kupujícímu v prípade potreby zasílány veškeré další informace týkající se objednávky.

2.5 Na elektronickou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce bude e-mailem zasláno sdelení o prijetí objednávky Kupujícího (dále jen "Prijetí"), pokud lze jeho objednávce vyhovet. Prodávající si vyhrazuje právo, vyžádat si v urcitých prípadech od Kupujícího pred odesláním Prijetí dodání dokumentu nezbytných pro vyrízení objednávky.

2.6 Kupní smlouva je uzavrena dorucením Prijetí na elektronickou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce, jehož prílohou je danový doklad (faktura), kterým je úctována kupní cena zboží. Prijetí je zpravidla odesíláno po vyskladnení zboží kdodání pro Kupujícího.

2.7 Pokud Kupující uvede nesprávné telefonní císlo nebo elektronickou adresu, nebo je na uvedeném císle nedostupný, resp. na elektronickou adresu nelze dorucovat zprávy, nebo nereaguje na volání nebo zaslané e-maily, není možno zaslat mu Prijetí, resp. pri nesprávné elektronické adrese ani predchozí potvrzení o obdržení objednávky a objednávka se považuje za zrušenou.

2.8 Prodávající je oprávnen v závislosti na obsahu objednávky – zejm. množství zboží, výše kupní ceny, náklady na prepravu, vzdálenost apod., žádat od Kupujícího pred odesláním Prijetí autorizaci (potvrzení) objednávky vhodným zpusobem (napr. telefonicky nebo e-mailem). Pokud Kupující takto nepotvrdí objednávku v urcené lhute, objednávka nebude Prodávajícím prijata.

2.9 Prodávající si vyhrazuje právo neodeslat Prijetí v prípade zjevné chyby v psaní, poctech nebo grafickém usporádání týkající se ceny, popisu nebo obrázku zboží v katalogu produktu na stránkách internetového obchodu www.electronic-star.cz. Totéž právo si Prodávající vyhrazuje, pokud je Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její cásti za zboží z jiné objednávky nebo pokud je proti Kupujícímu vedeno insolvencní rízení.

2.10 Ceny zboží nabízeného Prodávajícím v internetovém obchodu www.electronic-star.cz jsou uvádeny v korunách ceských (Kc) již vcetne aktuální dane z pridané hodnoty, kterou je Kupující povinen uhradit spolu s cenou zboží.

2.11 Pokud je zboží nabízeno v akci, platí akce pouze do vyprodání zásob, pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak.

2.12 Pokud se objednané zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud dodavatel Prodávajícího výrazným zpusobem zmenil cenu zboží, bude Kupující bez zbytecného odkladu kontaktován za úcelem dohody o dalším postupu. Pokud nedojde k dohode do 15 dnu od prvního kontaktu s Kupujícím, Prodávající neprijme objednávku. Pokud již byla zaplacena kupní cena nebo její cást, bude odpovídající cástka vrácena zpet na úcet, ze kterého byla poukázána na úcet Prodávajícího do 14 dnu od marného uplynutí lhuty podle predchozí vety. Vrácením kupní ceny nebo její cásti je prípadne již uzavrená kupní smlouva zrušena a žádná ze smluvních stran nemá vuci druhé strane žádné další nároky

 

3. Platební podmínky

 

3.1 Kupní cenu za zboží muže Kupující podle vlastního výberu uhradit nekterým z následujících zpusobu:

3.2 V prípade úhrady kupní ceny predem platí, že odeslání Prijetí je možné až poté, co bude cástka ve výši fakturované kupní ceny pripsána na úcet Prodávajícího nebo co bude udelena pozitivní autorizace služby PayPal pri platbe prostrednictvím platební karty. Po uskutecneném zdanitelném plnení je Kupujícímu dorucen rádný danový doklad.

3.3 V prípade, že Kupující uhradí kupní cenu predem a Prodávající není schopen zabezpecit dodání zboží, Prodávající vrátí celou zaplacenou cástku do 14 dnu od žádosti Kupujícího, a to na úcet poskytovatele platebních služeb, který Kupující sdelí (vcetne IBAN) e-mailem na info@electronic-star.cz

 

4. Dodací podmínky

 

4.1 Závazná je pouze ta dodací lhuta, která je uvedena v doruceném Prijetí. Platí, že dodací lhuty uvádené v jakémkoli jiném dokumentu, vcetne VOP, jsou pouze orientacní a jejich nedodržení se nemuže považovat za porušení smlouvy ze strany Prodávajícího. Obvyklá doba dorucení zboží je 4 až 7 pracovních dnu od dorucení objednávky Prodávajícímu, pokud lze prijmou (potvrdit) objednávku. Zboží je dorucováno výhradne kurýrní spolecností na adresu na území Ceské republiky.

4.2 Cena dopravy je uvedena na stránkách internetového obchodu www.electronic-star.cz. Prodávající si vyhrazuje právo úpravy cen za dopravu podle parametru zboží (rozmery, váha, charakteristika) s ohledem na podmínky stanovené prepravcem. Kupující je povinen uhradit cenu za dopravu zboží na základe vyúctování.

4.3 Prodávající je oprávnen dodat objednané zboží z kapacitních duvodu prepravce po cástech (zpravidla pri objednání vetšího množství zboží, kdy dodání probíhá obvykle v rozpetí nekolika dnu po sobe jdoucích), prípadne i pred stanoveným termínem dodání. V prípade dodání zboží po cástech je Kupujícímu úctována cena za dopravu celé objednávky již pri dodání první cásti této objednávky; pri dodání dalších cástí téže objednávky pak již není Kupujícímu úctována cena za dopravu.

4.4 K zásilce se zbožím je priložen dodací list. Danový doklad - faktura je zasílána v elektronické podobe e-mailem na elektronickou adresu, kterou Kupující uvede v objednávce. Tento originální danový doklad (faktura), slouží zároven jako zárucní list.

4.5 V rámci kvality a rychlosti uskutecnování dodávek bývá zboží, které je skladem, obvykle expedováno nejpozdeji druhý pracovní den od odeslání Prijetí. Objednávky zadané a potvrzené v pracovní dny do 9.00 hod, bývají obvykle expedovány ten samý den. Termín odeslání objednaného zboží je však také závislý na Kupujícím zvoleném zpusobu zaplacení kupní ceny, kdy z technických duvodu je termín odeslání drívejší pri platbe na dobírku. Pokud Kupující neciní objednávku jako spotrebitel, je možné odložení odeslání Prijetí z duvodu overení splnení podmínek pro realizaci takového prodeje.

4.6 Termín dodání podle smlouvy se dále prodlužuje o dobu, po kterou je Kupující v prodlení se splnením svých smluvních povinností vuci Prodávajícímu založených kupní smlouvou uzavrenou mezi nimi.

4.7 Kupující se zavazuje kontaktovat Provozovatele internetového obchodu v prípade, pokud mu do sedmi pracovních dnu ode dne dorucení Prijetí nebude zboží doruceno. Muže dojít k prípadu, že prepravce pri nezastižení Kupujícího nezanechá Kupujícímu písemnou informaci o pokusu dorucení nebo tato se ztratí, resp. je odcizena, a zboží je uloženo na náklady Kupujícího.

4.8 Pokud vznikne na strane Prodávajícího prekážka bránící v dodání zboží, informuje o tom Kupujícího a dohodne s ním další postup.

4.9 Pokud Kupující neprevezme zboží, s výjimkou predchozího odstoupení od smlouvy Kupujícím – spotrebitelem nebo s výjimkou reklamace podle cl. 5 odst. 5.2 VOP, bere na vedomí a souhlasí s tím, že je povinen uhradit Prodávajícímu všechny náklady vynaložené na marný pokus o dorucení zboží.

4.10 Zboží, které se nepodarí dorucit Kupujícímu, bude uskladneno. Kupující o tom bude vyrozumen elektronickou cestou (e-mail), prípadne telefonicky, s tím aby se domluvil na termínu dodání zboží. Pokud nebude dohodnuto jinak, je Kupující povinen platit Prodávajícímu náhradu nákladu vzniklých s uskladnením zboží, a to ve výši 250,- Kc za kalendární mesíc.

 

5. Prechod rizika vzniku škody na zboží, kontrola zboží a reklamace

 

5.1 Nebezpečí škody na zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem převzetí zboží Kupujícím.

5.2 Kupující je povinen zkontrolovat při doručení obal zásilky. Pokud obal vykazuje známky poškození (napr. deformace obvyklého tvaru, proražení nebo protržení, nasáknutí vodou) nebo je pravdepodobné, že zboží uvnitř je poškozeno (pri manipulaci se zásilkou se zevnitř ozývá neobvyklý zvuk), je povinen zásilku reklamovat u Přepravce (doručovatele) a odmítnout její převzetí. O odmítnutí převzetí muže Kupující vyrozumět Doručovatele zde https://www.electronic-star.cz/Casto-kladene-otazky/#transport .

5.3 Kupující je povinen zboží ihned po převzetí vybalit, prohlédnout a vyzkoušet obdobným způsobem, jak je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě, a to v rozsahu potřebném za úcelem zjištění povahy, charakteristik a fungování zboží. Pokud Kupující zjistí jakékoli vady zboží, je povinen je zdokumentovat a vyrozumět o nich Přepravce zde: https://www.electronic-star.cz/Casto-kladene-otazky/#transport a poslat případnou fotodokumentaci. Reklamaci uplatní u Přepravce (doručovatele) Kupující. Na pozdější reklamace vady zboží, která měla nebo mohla být zjištěna při prohlídce a vyzkoušení ve smyslu tohoto odstavce, nebude brán zřetel.

5.4 Kupující se zavazuje poskytnout Přepravci,při reklamačním řízení u Přepravce (doručovatele) požadovanou součinnost (napr. odevzdání reklamovaného zboží přepravci (doručovateli), popsání a případné zdokumentování vady). Pokud tak Kupující neúčiní, muže být poškození zboží a s tím související nároky z vad zboží u Přepravce (doručovatele) uplatněny jen tehdy, když Kupující prokáže, že zboží melo vady už v okamžiku jeho převzetí. V případe uznané reklamace poškození zboží Přepravcem (doručovatelem) bude Kupujícímu zasláno obdobné zboží nové.

 

6. Podmínky pri instalaci/montáži zboží

 

Nebylo-li zboží dodáno s príslušným montážním/instalacním návodem, je nutné nechat provést jeho montáž/instalaci výhradne odborníkem. Pri nedodržení této podmínky nemohou být reklamace spojené s vadami zpusobenými neodbornou montáží ci instalací uznány.

Náklady spojené s montáží/instalací zboží nejsou zahrnuty v kupní cene zboží a Prodávající není povinen tyto služby kupujícímu poskytnout ci zajistit jejich provedení.

 

7. Odstoupení od kupní smlouvy

 

7.1 Kupující, který je spotrebitelem (viz úvodní ustanovení VOP), má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení duvodu:

a) ve lhute 14 dnu ode dne uzavrení kupní smlouvy,

b) ve lhute 14 dnu ode dne, kdy on osobne nebo jím urcená tretí osoba (jiná než dopravce) prevezme zboží,

c) ve lhute 14 dnu ode dne, kdy on osobne nebo jím urcená tretí osoba (jiná než dopravce) prevezme poslední zboží (dodávku), pokud predmetem dodání podle jedné kupní smlouvy je nekolik druhu nebo kusu zboží nebo pokud podle jedné kupní smlouvy má být zboží dodáno po cástech.

7.2 Kupující, který je spotrebitelem (viz úvodní ustanovení VOP) však nemuže odstoupit od kupní smlouvy podle odst. 7.1 tohoto clánku, tedy bez uvedení duvodu, v techto prípadech:

a) pokud cena zboží závisí na výchylkách financního trhu nezávisle na vuli Prodávajícího a k nemuž muže dojít behem lhuty pro odstoupení od smlouvy,

b) pokud predmetem kupní smlouvy je dodání alkoholických nápoju, jež mohou být dodány až po uplynutí triceti dnu a jejichž cena závisí na výchylkách financního trhu nezávislých na vuli Prodávajícího,

c) pokud zboží, které je predmetem kupní smlouvy, bylo upraveno podle prání Kupujícího - spotrebitele nebo pro jeho osobu,

d) pokud zboží, které je predmetem kupní smlouvy, podléhá rychlé zkáze nebo bylo po dodání nenávratne smíseno s jiným zbožím,

e) pokud zboží, které je predmetem kupní smlouvy, bylo dodáno v uzavreném obalu, Kupující - spotrebitel jej z obalu vynal a z hygienických duvodu jej není možné vrátit,

f) pokud dodané zboží, které je predmetem kupní smlouvy, predstavuje zvuková nebo obrazová nebo zvukove obrazová nahrávka nebo pocítacový programu, a byl porušen jejich puvodní obal,

g) pokud dodané zboží, které je predmetem kupní smlouvy, predstavují noviny, periodika nebo casopisy,

h) pokud predmetem dodání je digitální obsah, který nebyl dodán na hmotném nosici a byl dodán s predchozím výslovným souhlasem Kupujícího - spotrebitele pred uplynutím lhuty pro odstoupení od smlouvy.

7.3 S výjimkou prípadu podle odst. 7.1 tohoto clánku lze od kupní smlouvy odstoupit pouze v prípadech stanovených právním predpisem nebo temito VOP. Pokud se bez zavinení Prodávajícího nepodarilo dorucit zboží Kupujícímu do …… mesícu od jeho uskladnení podle cl. 4 odst. 4.10 VOP, je Prodávající oprávnen odstoupit od kupní smlouvy.

7.4 Kupující je oprávnen uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy doporuceným dopisem zaslaným prostrednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Prodávajícího uvedenou v záhlaví techto VOP nebo e-mailem zaslaným na elektronickou adresu info@electronic-star.cz nebo jiným vhodným zpusobem nevzbuzujícím pochybnosti o tom, že ze strany Kupujícího k odstoupení od smlouvy došlo. S výjimkou prípadu podle odst. 7.1 tohoto clánku musí Kupující uvést duvod odstoupení. Prodávající je oprávnen uplatnit své právo na odstoupení doporuceným dopisem zaslaným prostrednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Kupujícího uvedenou vobjednávce nebo e-mailem zaslaným na elektronickou adresu uvedenou v objednávce, a to vždy s uvedením duvodu odstoupení.

7.5 Kupující, který je spotrebitelem a odstupuje bez uvedení duvodu v prípadech podle odst. 7.1 tohoto clánku, muže k odstoupení od kupní smlouvy využít formulár pro odstoupení od smlouvy bez uvedení duvodu, jenž je ke stažení na stránkách internetového obchodu www.electronic-star.cz, který je treba vyplnit, podepsat a odeslat nekterým ze zpusobu podle odst. 7.4 tohoto clánku. Obdržení odstoupení bude bez zbytecného odkladu potvrzeno e-mailem na elektronickou adresu udanou Kupujícím - spotrebitelem v objednávce. Aby byla dodržena lhuta pro odstoupení bez uvedení duvodu, postacuje odeslat odstoupení od smlouvy pred uplynutím lhuty podle odst. 7.1 tohoto clánku.

7.6 V prípade platného odstoupení se uzavrená smlouva od pocátku ruší. Smluvní strany jsou povinny vrátit si ci nahradit vše, co si z titulu zrušené smlouvy navzájem plnili:

7.6.1 Prodávající vrátí Kupujícímu nejpozdeji do 14 dnu ode dne dorucení oznámení o odstoupení od smlouvy všechny platby, které obdržel od Kupujícího. Kupující souhlasí s tím, že mu platby budou vráceny bezhotovostním prevodem na jeden úcet u poskytovatele platebních služeb, který Kupující urcí, pokud nebude mezi stranami dohodnuto jinak; Kupující musí uvést všechny údaje potrebné pro realizaci bezhotovostního prevodu, tedy vcetne IBAN. Pokud zboží bylo Kupujícímu odesláno pred dorucením odstoupení, Prodávající není povinen vrátit platby Kupujícímu dríve, než je mu vráceno zboží, nebo než Kupující prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

7.6.2 Kupující vrátí Prodávajícímu zboží nejpozdeji do 14 dnu ode dne, kdy odeslal odstoupení od smlouvy. . Lhuta je dodržena, pokud je zboží odesláno nebo predáno pred jejím uplynutím. Kupující nese prímé náklady spojené s vrácením zboží. Pokud zboží nelze vrátit obvyklou poštovní cestou, jsou prímé náklady Kupujícího – spotrebitele odhadovány v maximální výši 3.000,- Kc, pricemž zásadne záleží na povaze zboží (zejm. rozmerech a hmotnosti) a výberu prepravce. Pri zaslání zboží zpet je Kupujícímu doporuceno zboží pojistit, a to na cástku ve výši minimálne jeho prodejní hodnoty; náklady spojené spojištením zboží nese Kupující. Zboží zaslané zpet Prodávajícímu na dobírku nebude Prodávajícím prevzato.

7.6.3 Zboží musí být vráceno nepoužívané, jde-li o odstoupení podle odst. 7.1 tohoto clánku, nepoškozené, vyjma vad, které byly duvodem pro odstoupení, kompletní (vcetne príbalového letáku, návodu na použití, apod.) a spolu s dokladem o koupi a zaplacení ceny zboží.

7.6.4 V prípade odstoupení podle odst. 7.1 tohoto clánku je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu snížení hodnoty zboží, které vzniklo v dusledku nakládání se zbožím jinak, než v souvislosti s jeho prohlídkou a vyzkoušením jako pri koupi v „kamenném obchode“ (tzn. jinak, než pri obeznámení s jeho povahou, vlastnostmi a funkcností).

7.6.5 Kupující odpovídá Prodávajícímu za to, že nemuže zboží vrátit, nebo že vrácené zboží je nekompletní, poškozené nebo opotrebené, ledaže k opotrebení došlo podle odst. 7.6.4 tohoto clánku. Pokud zboží není vráceno nebo je vráceno znicené (pokud náklady na opravu presahují 50% jeho ceny v nabídce Prodávajícího ke dni zjištení nákladu), je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu náhradu ve výši odpovídající cene zboží v nabídce Prodávajícího ke dni objednávky. V ostatních prípadech je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu podle volby Prodávajícího náklady na opravu zboží nebo na jeho uvedení do puvodního stavu nebo cástku, o níž se snížila hodnota vráceného zboží.

 

8. Práva ze záruky – odpovednosti za vady/reklamace

 

8.1 Na vyrizování reklamací vad zboží se vztahuje platný reklamacní rád Prodávajícího (dále též jen „reklamacní rád“), který je verejne dostupný vprostredí internetového obchodu na www.electronic-star.cz, jakož i tyto VOP. Reklamacní rád stanoví podmínky pro uplatnení a vyrízení reklamace, odpovednost Prodávajícího a zárucní doby a obsahuje odkaz na reklamacní formulár pro uplatnení reklamace. Zájemce o koupi zboží si muže reklamacní rád též vytisknout nebo uložit, aniž by ucinil objednávku. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že byl rádne informován o podmínkách a zpusobu reklamace zboží vcetne údaju o tom, kde je možno reklamaci uplatnit, a o právech ze záruky.

8.2 Záruka se nevztahuje na škody na zboží nebo vady jeho funkcnosti vzniklé nesprávnou obsluhou, neodborným nebo neprimereným zacházením, použitím, instalací resp. montáží, které jsou v rozporu s uživatelskou príruckou (je-li soucástí dodávky) a v rozporu se zpusoby bežného užití. Zárucní doba zapocne plynout dnem prevzetí zboží Kupujícím. Nárok ze záruky (odpovednosti za vady zboží) náleží výhradne Kupujícímu a není možno jej prevést na tretí osobu.

8.3 Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do predmetu dodávky osobou, která k provedení zásahu nebyla výslovne Prodávajícím zmocnena ci oprávnena.

8.4 Prodávající je povinen reklamaci Kupujícího proverit, a rozhodnout o ní podle možností a podle stavu reklamovaného zboží.

8.5 Kupující nemá právo na náhradu nákladu vynaložených na opravu zboží, pokud vadu zboží prokazatelne neoznámí nejdríve e-mailem na info@electronic-star.cz, nepostupuje podle reklamacního rádu a provede opravu zboží sám nebo jí nechá provést u tretí osoby. Kupující má povinnost hradit náklady takovéto opravy, a to v plné výši a bez nároku na jakékoliv další odškodnení ci náhrady s tím spojené.

8.6 Prodávající je povinen vyrídit reklamaci a ukoncit reklamacní rízení jedním z následujících zpusobu:

a) odevzdáním opraveného zboží zpet Kupujícímu,

b) výmenou zboží za bezvadné,

c) vrácením kupní ceny zboží,

d) poskytnutím primerené slevy z ceny zboží,

e) oduvodneným zamítnutím reklamace zboží.

U Kupujícího – spotrebitele vyrídí Prodávající reklamaci nejpozdeji do 30 dnu ode dne uplatnení reklamace. Po marném uplynutí této lhuty má Kupující - spotrebitel právo od smlouvy odstoupit.

O výsledku reklamace bude Kupující informován bezprostredne po ukoncení reklamacního rízení telefonicky nebo emailem, a zároven mu bude spolu se zbožím dorucena/odevzdána kopie reklamacního protokolu.

 

9. Ochrana a uchování dat

 

9.1 Ustanovení tohoto odstavce se vztahuje pouze na Kupujícího, který je fyzickou osobou. Prodávající jako správce ve smyslu príslušného zákona zpracovává pro svoji potrebu (pro úcely uzavrení a plnení kupní smlouvy nebo související smlouvy k zajištení dodání zboží Kupujícímu nebo vyrízení reklamace zboží Kupujícím a pro úcely ochrany svých práv a právem chránených zájmu) osobní údaje o Kupujícím získané ze závazkových vztahu s Kupujícím, nebo v souvislosti s nimi, a pocházející od Kupujícího, jakož i od tretích osob. Poskytnutí osobních údaju Kupujícím je dobrovolné. Zpracováním osobních údaju muže Prodávající poverit Provozovatele jako tzv. zpracovatele.

9.2 Osobní údaje Kupujících jsou Prodávajícím a Provozovatelem shromaždovány a uchovávány v informacních systémech a ve složkách jednotlivých obchodních prípadu a jsou zabezpeceny proti zneužití. Osobní údaje nejsou sdíleny s aplikacemi tretích osob. Osobní údaje mohou být zprístupneny pouze povereným zamestnancum Prodávajícího a Provozovatele, jejich statutárnímu orgánum a orgánum a osobám, které mají podle zákona právo požadovat informace. Kupující má právo požadovat od Prodávajícího a Provozovatele informaci o zpracování svých osobních údaju (právo prístupu ke svým osobním údajum), podání vysvetlení a odstranení závadného stavu (právo na opravu osobních údaju), pokud zjistí nebo se domnívá, že Prodávající nebo Provozovatel provádí zpracování osobních údaju v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména na blokování, provedení opravy, doplnení nebo likvidaci osobních údaju. Právo požadovat náhradu újmy tím není dotceno. Kupující si své osobní údaje muže sám kdykoliv zkontrolovat a zmenit po prihlášení se na stránce www.electronic-star.cz v sekci "Muj úcet".

 

10. Mimosoudní rešení sporu z kupní smlouvy

 

10.1 Spory, které mohou vzniknout mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy, se strany budou snažit rešit v prvé rade vzájemnou dohodou.

10.2 V prípade, že se nepodarí vyrešit spor z kupní smlouvy vzájemnou dohodou, pak Kupující, který je spotrebitelem (tzv. spotrebitelský spor), muže:

a) obrátit se na Ceskou obchodní inspekci na adrese http://www.coi.cz, která je subjektem mimosoudního rešen spotrebitelských sporu a soucasne též orgánem státního dozoru nad dodržováním zákona na ochranu spotrebitele, nebo
b) obrátit se na Evropské spotrebitelské centrum Ceská republika na adrese http://www.evropskyspotrebitel.cz, které pomáhá vprístupu kpríslušnému subjektu mimosoudního rešení spotrebitelských sporu, nebo
c) využít platformu pro mimosoudní rešení spotrebitelských sporu online, která je zrízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Postup podle tohoto odstavce Kupující – spotrebitel není povinen využít.

 

11. Použitelné právo, záverecná ustanovení

 

11.1 Použití Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží je vylouceno.

11.2 V prípade, že nekterá ustanovení techto Všeobecných obchodních podmínek jsou nebo se stanou neplatnými, neúcinnými nebo neaplikovatelnými, nebude tím ovlivnena platnost, úcinnost a aplikovatelnost ostatních bodu a ujednání techto Všeobecných obchodních podmínek.

11.3 Zasláním objednávky Kupujíc

Přihlášení
Vložte sem vaši e-mailovou adresu.
Zadejte minimálně 6 nebo více znaků
Přihlášení
Vložte sem vaši e-mailovou adresu.
Zadejte minimálně 6 nebo více znaků